Do pobrania

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie słupskim
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków    
Zawiadomienie zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie
Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Oświadczenie kierownika budowy
Oświadczenie o zawiadomieniu organów wymienionych w art. 56 ust. 1
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakończeniu budowy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót
Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Oświadczenie o podjęciu obowiązków projektanta
Informacja BIOZ
Zawiadomienie o zmianie/ustanowieniu osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie
Wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Wydział Architektury i budownictwa w powiecie Słupsk
ab 18- wydanie (zarejestrowanie) dziennika budowy/rozbiorki
ab 01 - wydawanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych
ab 02 - przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie obiektów i robót budowlanych
ab 03 - przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby
ab 04 - wydawanie pozwoleń na roboty budowlane polegające na przebudowi części lub całości lokalu, obiektu
ab 05 - przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektów budowlanych
ab 06 - wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych
ab 07 - wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego
ab 09 - zatwierdzanie projektów zagospodarowania terenu
ab 10 - przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania
ab 11 - przyjmowanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę
ab 12 - wydawanie zaświadczeń o braku sprzeciwu do zgłoszeń
Gmina Ustka
wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ustka
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
decyzja o warunkach zabudowy
wydawanie decyzji na lokalizację zjazdu
wydawanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
wydawanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Wydanie uzgodnienia na etapie projektowania, na umieszczenia w pasie drogowym urządzenia nie związanego z gospodarką drogową
Wydawanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – prowadzenie robót w pasie drogowym
Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
Miasto Ustka
Planowanie przestrzenne  www
Wniosek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Gmina Słupsk
Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji
Wniosek o zmianę zapisu w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk
Do pobrania obowiązujące obowiązujące plany miejscowe
Miasto Ustka  www
Miasto Słupsk  www
Gmina Ustka  www
Gmina Słupsk  www
Gmina Kobylnica  www